כתבי כמויות

מחלקת כתבי הכמויות בחברה עוסקת בהנדסת כמויות ,מתן פתרונות ויעוץ ליזמים, אדריכלים, קבלנים ומנהלי פרויקטים מהמובילים בענף הבנייה בישראל.
תהליך העבודה מאופיין בעבודה משותפת מול היזם, מנהל הפרויקט, האדריכל והיועצים השונים תוך מתן תשומת לב מרבית לדיוק, שירות אישי ועמידה בלוחות זמנים צפופים.
כל העבודות מבוצעות על ידי מהנדסים/ הנדסאים מוסמכים בעלי נסיון

שירותנו כוללים
הכנת מסמכי המכרז לרבות: כתבי כמויות לעבודות הבינוי , אומדנים, מפרטים לפי דרישת המזמין.
לימוד כל התכניות אשר יוכנו, על ידי המתכננים היועצים בכל הקשור לפרויקט שבנדון.
ביקורים באתר לפי הצורך.

הכנת המפרטים הטכניים של העבודות בכללותן, לרבות הסטנדרטים, הנתונים
הטכניים, שיטות ההכנה והביצוע, אופני המדידה ועוד, של כל מרכיב, מלאכה או מערכת הנכללת במסגרת העבודות, וזאת בין היתר לצורך פרסום מכרזים
ו/או הזמנות להציע הצעות.

ריכוז המפרטים וכתבי הכמויות של המתכננים והיועצים האחרים הנוגעים
לתחום מומחיותם, בדיקת ווידוא שאין בהם כפילויות לשם ביצוע העבודות בכללותן.